Návod na pripomienky k Stanovám SRZ

Vážení štatutári,

           prosím Vás v zmysle Uznesenia bodu 2  Mimoriadneho snemu SRZ k stanovám zo dňa 01.10. 2016 o elektronické zaslanie pripomienok k stanovám SRZ

    do 31.03.2018

            Spoločné prerokovanie pripomienok ku stanovám  bude na krajskej porade dňa 09.04.2018

Pripomienky prosím zasielať v nasledovnom tvare:

Farebne vyznačiť:

ČERVENÝM              znenie ktoré chcete  zo stanov vypustiť

ZELENÝM                 znenie ktoré chcete do stanov vložiť.

MODRÝ                     prípadné zdôvodnenie, teda čo tým sledujeme.

Príklad:

                                                                Ú v o d n é  u s t a n o v e n i e

                                                                                   § 1

1.         Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so    zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája    spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní             rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného      prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu a čistotu vôd a okolitej prírody,            zachovanie      genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Výživa obyvateľstva nie je poslaním SRZ

Tento model prosím uplatniť i v prípade vypustenia alebo vloženia celých paragrafov alebo dielov Stanov SRZ ako aj v prípade návrhu nových stanov ako celku.

Pripomienky budú prerokované na krajskej porade formou hlasovania a zaslané  RADE SRZ Žilina na zapracovanie do celkového návrhu stanov ako materiálu na jednanie XII Snemu SRZ v r.2018.

06.02.2018                                                                                   

                                                                                                                                                       Igor Mišech

                                                                                                                                        vicepr. SRZ  trnavského kraja

TOPlist