Abeceda rybára

Atlas rýb

 

 
 obrázok názov latinský názov hájenie miera  
           
Kaprovité          
kapor_rybnicny_small kapor rybničný Cyprinus carpio 15.3. - 15.5. 40 - 70 cm  
karas striebristý karas striebristý Carassius auratus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
karas zlatistý karas zlatistý Carassius carassius celoročne

nemá lovnú

mieru

 
lieň sliznatý lieň sliznatý Tinca tinca 15.3. - 31.5 25 cm  
amur biely amur biely Ctenopharyngodon idella nehájená 60 cm  
tolstolobik biely tolstolobik biely Hypophthalmichthys molitrix nehájená 45 cm  
tolstolobik pestrý tolstolobik pestrý Hypophthalmichthys nobilis nehájená 45 cm  
podustva severná podustva severná Chondrostoma nasus 15.3. - 31.5. 30 cm  
nosáľ sťahovavý nosáľ sťahovavý Vimba vimba 15.3. - 31.5. 25 cm  
mrena severná mrena severná Barbus barbus 15.3. - 31.6. 40 cm  
mrena kvrnitá mrena škvrnitá Barbus petenyi 15.3. - 31.5. 25 cm  
pleskáč vysoký pleskáč vysoký Abramis brama 15.3. - 31.5. 30 cm  
pleskáč siný pleskáč siný Abramis ballerus 15.3. - 31.5. 20 cm  
pleskáč tuponosý pleskáč tuponosý Abramis sapa 15.3. - 31.5. 20 cm  
pleskáč zelenkavý pleskáč zelenkavý Abramis bjoerkna nehájená

nemá lovnú

mieru

 
červenica ostrobruchá červenica ostrobruchá Scardinius erythrophthalmus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
plotica červenooká plotica červenooká Rutilus rutilus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
plotica lesklá plotica lesklá Rutilus pigus celoročne

nemá lovnú

mieru

 
plotica perleťová plotica perleťová Rutilus meidingeri celoročne

nemá lovnú

mieru

 
jalec hlavatý jalec hlavatý Leuciscus cephalus nehájená 20 cm  
jalec maloústy jalec maloústy Leuciscus leuciscus 15.3. - 31.5. 20 cm  
jalec tmavý jalec tmavý Leuciscus idus 15.3. - 31.5. 20 cm  
ovsienka striebristá ovsienka striebristá Leucaspius delineatus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
belička európska belička európska Alburnus alburnus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
ploska pásavá ploska pásavá Alburnoides bipunctatus celoročne    
čerebľa pestrá čerebľa pestrá Phoxinus phoxinus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
abľa krivočiara šabľa krivočiara Pelecus cultratus celoročne    
lopatka dúhová lopatka dúhová Rhodeus amarus celoročne    
hrúz bieloplutvý hrúz bieloplutvý Gobio albipinnatus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
hrúz fúzatý hrúz fúzatý Gobio uranoscopus celoročne    
hrúz Kesslerov hrúz Kesslerov Gobio kessleri celoročne    
hrúz kvrnitý hrúz škvrnitý Gobio gobio nehájená

nemá lovnú

mieru

 
hrúzovec sieťovaný hrúzovec sieťovaný Pseudorasbora parva nehájená

nemá lovnú

mieru

 
Šťukovité          
ťuka severná šťuka severná Esox lucius 1.1. - 15.6. 60 cm  
Ostriežovité          
ostriež zelenkavý ostriež zelenkavý Perca fluviatilis nehájená

nemá lovnú

mieru

 
zubáč veľkoústy zubáč veľkoústy Stizostedion lucioperca 15.3. - 15.6. 50 cm  
zubáč volžský zubáč volžský Stizostedion volgensis 15.3. - 15.6. 35 cm  
kolok veľký kolok veľký Zingel zingel celoročne    
kolok vretenovitý kolok vretenovitý Zingel streber celoročne    
hrebenačka fŕkaná hrebenačka fŕkaná Gymnocephalus cernuus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
hrebenačka pásavá hrebenačka pásavá Gymnocephalus schraetser celoročne    
hrebenačka vysoká hrebenačka vysoká Gymnocephalus baloni celoročne    
Sumcovité          
sumec veľký sumec veľký Silurus glanis 15.3. - 15.6. 70 cm  
Sumčekovité
sumček hnedý sumček hnedý Ameiurus nebulosus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
sumček čierny sumček čierny Ameiurus melas nehájená

nemá lovnú

mieru

 
Úhory          
úhor európsky úhor európsky Anguilla anguilla 1.9. - 30.11. 45 cm  
Treskovité          
mieň sladkovodný mieň sladkovodný Lota lota 1.1. - 15.3. 35 cm  
Jesetery          
jeseter malý jeseter malý Acipenser ruthenus 15.3. - 31.5. 45 cm  
jeseter ruský jeseter ruský Acipenser gueldenstaedtii celoročne    
Hlaváčovité          
hlaváč bieloplutvý hlaváč bieloplutvý Cottus gobio 15.3. - 31.5.

nemá lovnú

mieru

 
hlaváč pásoplutvý hlaváč pásoplutvý Cottus poecilopus 15.3. - 31.5.

nemá lovnú

mieru

 
Býčkovité      
býčko čiernoústy býčko čiernoústy Neogobius melanostomus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
býčko hlavatý býčko hlavatý Neogobius kessleri nehájená

nemá lovnú

mieru

 
býčko nahotemenný býčko nahotemenný Neogobius gymnotrachelus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
býčko piesočný býčko piesočný Neogobius fluviatilis nehájená

nemá lovnú

mieru

 
býčko rúrkonosý býčko rúrkonosý Proterorhinus marmoratus celoročne    
býčkovec amurský býčkovec amurský Perccottus glenii nehájená

nemá lovnú

mieru

 
Pĺžovité          
čík európsky čík európsky Misgurnus fossilis celoročne    
slíž severný slíž severný Noemacheilus barbatulus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
pĺž severný pĺž severný Cobitis taenia celoročne    
pĺž vrchovský pĺž vrchovský Sabanejewia balcanica celoročne    
Pichľavkovité          
pichľavka siná pichľavka siná Gasterosteus aculeatus nehájená

nemá lovnú           

mieru

 
Ostračovité          
ostračka veľkoústa ostračka veľkoústa Micropterus salmoides nehájená

nemá lovnú

mieru

 
slnečnica pestrá slnečnica pestrá Lepomis gibbosus nehájená

nemá lovnú

mieru

 
Blatniakovité          
blatniak tmavý blatniak tmavý Umbra krameri celoročne    
Lososovité          
hlavátka podunajská hlavátka podunajská Hucho hucho 1.1. - 31.10. 70 cm  
pstruh potočný pstruh potočný Salmo trutta m. fario 1.9. - 15.4. 25 cm  
pstruh dúhový pstruh dúhový Oncorhynchus mykiss 1.1. - 15.4. 25 cm  
pstruh jazerný pstruh jazerný Salmo trutta m.lacustris 1.9. - 15.4. 45 cm i
sivoň potočný sivoň potočný Salvelinus fontinalis 1.1. - 15.4. 25 cm  
sih maréna Coregonus maraena 1.9. - 31.12. 25 cm  
síh peleď sih peleď Coregonus peled 1.9. - 31.12. 25 cm  
Lipňovité          
lipeň tymiánový lipeň tymiánový Thymallus thymallus 1.1. - 31.5. 27cm

 

TOPlist