Rybárske predpisy

 

 
       SRZ MO ŠAŠTÍN STRÁŽE   
 
                                                             Miestny rybársky poriadok

pre kaprové vody v obhospodarovaní MO SRZ Šaštín-Stráže

 

 

1. 2-1370-1-1 Myjava č. 1 - kaprový  čiastkové povodie Myjavy od stavidla č. 5728 pri obci Kuklov po cestný most Dojč –  Šajdíkové Humence, kanál Myjavka

2. 2-4010-1-1 Štrkovisko Šaštín-Stráže – kaprový vodná plocha 5 štrkovísk v meste Šaštín-Stráže

3. 2-1130-1-1 Jazero pri obci Lakšárska N. Ves - kaprový

4. 2-5280-1-2 Vodná nádrž Smolinské – chovný rybník    Prísny zákaz lovu rýb!

Lovné miery:

1. Kapor rybničný                            40 cm 

2. Šťuka severná                                 60 cm

3. Zubáč veľkoústy                             50 cm

4. Amur biely                                      60 cm

5. Lieň sliznatý                                    35 cm

6. Tolstolobik pestrý                           45 cm 

7. Sumec veľký                                   70 cm   

Na základe uznesenia členskej schôdze odporúčame kapra nad 70 cm pustiť naspäť do jazera,v ktorom bol ulovený.

Ostatné druhy rýb v zmysle zákona a vyhlášky.

Čas individuálnej ochrany

1.január – 15. jún – šťuka severná

15. marec – 15. jún – sumec veľký

15. marec – 15. jún - zubáč veľkoústy 

1. september – 30. november – úhor európsky

Výnimka času individuálnej ochrany:  Kapor rybničný – lov od 15.05.2012 ostatné podľa zákona

č. 139/2002 Z.z. a Vyk. vyhlášky MP SR

Zakázané spôsoby lovu rýb:

a)     používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ľadom, loviť ich na šnúry a pdsekávaním udicou, do rúk a ôk,

b)     zbierať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2, vrše, koše a pod., loviť ryby v rybovode a vo vyznačenom úseku, nad ním, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti vode,

c)     loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,

d)     loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,

e)     loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení, plavebných, odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich technických zariadení v plavebných komorách, z cestných a železničných mostov a lávok pre peších, v biokoridoroch a rybovodoch,

f)     loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru.

V kaprových vodách sa zakazuje:

a)    loviť na viac ako dve udice,

b)     loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice,

c)     loviť na rybku prinesenú z iného revíru,

d)     loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna,

e)     pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,

f)     loviť v čase od 22.00 do 04.00 h bez osvetlenia miesta lovu

Denné doby lovu na vodách kaprových:

MESIAC

DOBA LOVU

január, február

od 07,00 do 17,00

marec, apríl

od 05,00 do 21,00

máj, jún

od 04,00 do 24,00

júl, august, september

od 00,00 do 24,00

október

od 04,00 do 24,00

november, december

od 07,00 do 20,00

Spôsob lovu rýb:

1)     Lov na plávanú je spôsob lovu rýb, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.

2)     Lov na položenú je spôsob lovu rýb, ktorý pomocou záťaže umožňuje nahodenie nástrahy na miesto lovu a jej udržanie na dne alebo v jeho blízkosti.

3)     Lov na plávanú a položenú sa môže vykonávať len vtedy, ak loviaci počas lovu môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať

4) Loviaci po skončení lovu rýb podľa odsekov 1 a 2 odstráni akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo nadhadzovania

5)     Lov prívlačou je spôsob lovu rýb len na jednu udicu, pri ktorom loviaci po nahodení nástrahy túto priťahuje prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom vyprovokovania ryby k záberu. Lov rýb s použitím umelých mušiek ako nástrahy s pomocou bubliny alebo drievka je považovaný za lov prívlačou.

6) Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac           1 cm x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.

7) Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1,2,5 a 6, vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel len na jazere č. 1 , ktorého rozloha je viac ako 10 ha.

8) Miesto lovu musí byť pri akomkoľvek spôsobe lovu rýb osvetlené po uplynutí jednej hodiny po západe slnka.

9) Použiť sonar možno len pred začatím lovu.

10) Loviaci si v žiadnom prípade nesmie vyhrádzať rybolovné miesto, v opačnom prípade bude tento priestupok riešený disciplinárnou komisiou MO SRZ.

Množstvo úlovkov a ich evidencia:

A)    Na rybárskych revíroch je loviaci povinný do záznamu o úlovkoch zapísať čitateľne bez možnosti vymazania vždy pred začatím lovu dátum a číslo revíru, na ktorom sa lov bude vykonávať.

B)    Loviaci si môže privlastniť v jednom dni , aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch najviac:

a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej,sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov

b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne  7 kg                                       

C) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku C písm. b) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu, bez ohľadu na jej hmotnosť

D) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu , ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby

E)    Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do záznamu, do ktorého uvedie druh ryby, jej celkovú dĺžku a približnú hmotnosť. Privlastnené ryby uvedené v bode B/a zapisuje do záznamu okamžite po ich ulovení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu.

F)     V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch (vyškrtnutím), takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné množstvo úlovkov.

G)  V mesiacoch júl,august, september pri 24 hodinovom love, v prípade, že loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24.00 hod. povinný zapísať ukončenie lovu zaznačením ostatných úlovkov. V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch (vyškrtnutím), takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné množstvo úlovkov. Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu a číslo revíru.

H) Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku.Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg, ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden druh ryby.Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

I) Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia , a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg, alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej sumca veľkého. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba , ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

J) Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba . ktorá je držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.

K) Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov rýb končí.

L) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre , ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou loviaci medzi sebou održiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti . miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

Zaobchádzanie s rybami ulovenými v dobe ochrany a rybami, ktoré nedosiahli najmenšiu lovnú mieru:

Ryby ulovené v čase individuálnej ochrany, alebo ryby, ktoré nedosahujú predpísanú lovnú mieru, loviaci musí s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody a to i vtedy, ak sú akokoľvek poranené, to isté platí aj o ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľni háčik bez jej poškodenia, loviaci prestrihne náväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

Odporúča sa ulovenú rybu, ktorú si loviaci rozhodne ponechať v živom stave prechovávať vo vystuženej sieťke (väzenec). Ak sa ju rozhodne usmrtiťa vypitvať – zbaviť vnútorností, šupín, plutiev, je povinný ich

takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné množstvo úlovkov. Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu a číslo revíru.Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery.

Povinná výbava loviaceho:

Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie dĺžky, uvoľňovač háčikov a podberák.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka poskončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Nástrahové rybky:

Ako nástrahové rybky sa môžu používať len také druhy, ktorých lov nie je viazaný najmenšou lovnou mierou. Ryby, ktorých lov v revíre je viazaný najmenšou dĺžkou, môžu sa používať ako nástrahové len vtedy, ak dosahujú predpísanú najmenšiu dĺžku.

Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou ako je najmenšia lovná miera rýb nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom, ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní.

Lov rýb na dve udice súčasne je možný len v jednom jazere !!!

Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách:

Loviaci je povinný v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe orgán štátnej vodnej správy, požiarny zbor, políciu prípadne štátnu inšpekciu životného prostredia SR, podľa príslušnosti daného rybárskeho revíru.

UPOZORNENIE:

V prípade, že na niektorých vodných nádržiach dôjde v priebehu obdobia platnosti tohto rybárskeho poriadku k vykonaniu technickej úpravy, alebo k iným  zásahom, treba rešpektovať spôsob rybolovu podľa úpravy vyznačenej na tabuliach.

Loviaci je povinný udržiavať miesto lovu v čistom stave bez zanechania odpadkov.

Záverečné ustanovenie:

Tento rybársky poriadok platí od 1. 1. 2012

INÉ USTANOVENIA:

V RO Gazárka, revír 2-4010-1-1 je v zmysle záväzného nariadenia MsÚ Šaštín-Stráže zakázané stanovať.

Ďalej je zakázané:

a) loviť ryby na brehu, ktorý je súbežný s asfaltovou komunikáciou v mesiacoch júl, august v čase od 08,00 – 20,00 hod.

b) kladenie otvorených ohňov na brehoch jazier.

c) loviť ryby z ostrova na jazere č. 1

 

     Výbor MO SRZ Šaštín - Stráže

 

 

 

 

 

TOPlist