Pozvánka

Miestna organizácia SRZ Šaští –Stráže, Mgr. Rudolf Ovečka, Alej 579, 908 41 Šaštín–Stráže, tel.: 0904 615 884.


Šaštín–Stráže, 12.02.2018

                                                                                  

                                                                                               Členom MO SRZ a prizvaným

 

 

Vec: Pozvánka

 

Pozývam Vás na rokovanie Výročnej členskej schôdze MO SRZ Šaštín-Stráže, ktorá sa bude konať dňa :

 

18. marca 2018 o 9.00 hod. v Kultúrnom dome Šaštín.

 

Program:

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií

2. Správa mandátovej komisie

3. Správa o činnosti MO SRZ za rok 2017

4. Návrh plánu práce na rok 2018

 5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2017  a stanovisko  kontrolnej komisie

 6. Návrh rozpočtu  na rok 2018

 7. Správa o úlovkoch a zarybnení v roku 2017

 8. Odovzdanie ocenení za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve

 9. Voľby členov nového výboru, kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ

10. Diskusia

11. Správa volebnej komisie

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

 

Súčasne Vám oznamujem, že posledný predaj rybolovných povoleniek sa uskutoční v sobotu 24.marca 2018 od 10.00 do 12.00 hod. v Reštaurácii STEIP v Šaštíne.

 

S pozdravom

            

Mgr. Rudolf Ovečka

predseda MO SRZ

 

Prosím prineste si so sebou písacie potreby!

TOPlist