Novela zákona o rybárstve č.203/2003 Z.z

 

Novela zákona o rybárstve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 203/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve nasledovne:

1.              V § 10 ods. 2 sa slová "okresný úrad" nahrádzajú slovami "obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť".

2.              V § 10 ods. 4 sa za slovo "lístka" v vkladajú slová "je výkonom štátnej správy a".

3.              V § 36 písmeno a) znie: 

"a) obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti,". 

Doterajšie písmená a), b) a c) sa označujú ako písmená b), c) a d).

4.              Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie: 


§ 36a 
Obec 
Obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť vydávajú rybárske lístky a vedie ich evidenciu."

5.              V § 37 sa vypúšťa písmeno "b)". 

Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmená b), c) a d).


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003

TOPlist